270170000000344185747000

شبای بانک ملی

بنام علیرضا بهجتی اردکانی

 

شماره حساب ملی :

0344185747000

به نام بهجتی اردکانی

 

‏‎شماره کارت بانک ملی

6037991946434283

‏‎علیرضا بهجتی اردکانی