توضیحات

انواع قاووت

تولید و فروش انواع قاووت ( قوتو )

تولید و فروش انواع قوتو

قاووت پسته ای

قاووت بادامی

قاووت خشخاشی

قاووت چهل گیاه

قاووت نارگیلی