توضیحات

تولید و فروش نبات یزد

انواع نبات یزد شامل :

نبات پرده

نبات کاسه

نبات شاخه

نبات چوبی

نبات زعفرانی

نبات کاسه

نبات پرده

به صورت عمده و کارتنی

نبات کاسه سنتی 2 کیلویی اردکان