توضیحات

پسته

فروش انواع پسته از قبیل بومی ، بادامی، احمدآقایی، اکبری، کله قوچی و فندقی